Admitere liceu: Muzică 2020-2021

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. _______/____________ pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare


EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

 PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ

Descarcă cererea de înscriere

Specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă

 Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă se desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări audio – video a repertoriului instrumental/vocal.

 1. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

 1. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
 2. un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
 3. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.

Notă:

– Documentele și suportul electronic (CD/DVD) indicate la punctele b) și c) se depun doar de către candidații care optează pentru specializările Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă;

– Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;

– Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.

 

SECȚIA INSTRUMENTALĂ

 1. CONȚINUTUL PROBELOR
 2. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE

INSTRUMENTE CU COARDE CU ARCUȘ, COARDE CIUPITE, INSTRUMENTE DE SUFLAT

Proba I

Proba de instrument:

Un studiu, la alegerea candidatului.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

 1. a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;
 2. b) o lucrare sau o piesă muzicală o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, la alegerea candidatului.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE

Proba I

Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, interpretat la toba mică și timpan.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

 1. a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție;
 2. b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la mai multe instrumente de percuție.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, cal culată ca medie aritmetică

cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

PIAN

Proba I

Proba de instrument: Un studiu, la alegerea candidatului.

Notă: probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

Recital:

 1. a) o piesă polifonică la trei voci;
 2. b) o sonată clasică,(o parte) sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

 1. INSTRUMENTE POPULARE – NAI

Proba I

Recital:

 1. a) o piesă folclorică, la o piesă folclorică, la alegerea candidatului; alegerea candidatului;
 2. b) două piese, la alegerea candidatului, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării (horă, sârbă, geampara, brează, doină, brâu).

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

 

SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

 1. CONȚINUTUL PROBELOR
 2. CANTO CLASIC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la alegerea candidatului.

Note:

– Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

NIVELUL DE DIFICULTATE AL STUDIILOR, LUCRĂRILOR ȘI/SAU PIESELOR PREZENTATE DE CANDIDAȚI, PENTRU TOATE SPECIALITĂȚILE INSTRUMENTALE, TREBUIE SĂ FIE CEL PUȚIN EGAL CU NIVELUL DE DIFICULTATE PREVĂZUT DE PROGRAMELE ȘCOLARE ÎN VIGOARE.

NOTE:

 1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean și sunt compuse din:

– președinte (fără drept de notare) –– directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;

– vicepreședinte (fără drept de notare) –– șeful catedrei de specialitate;

– membri (cu drept de notare) –– doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau, în mod excepțional, unul de o specialitate înrudită.

 1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
 2. Pentru secțiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.
 3. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).
 4. Pentru secțiile vocal – instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de lucrări/piese menționat de conținutul probelor la instrumentul respectiv.
 5. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuție și instrumente populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.
 6. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.
 7. Candidații care nu au fost admiși la secția instrumentală se pot prezenta la secția teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislației în vigoare.
 8. Elevii înscriși la probele de aptitudini pentru filiera vocațională, profil artistic muzical, vor beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au obținut premii sau mențiuni la Olimpiada Națională sau la concursurile artistice desfășurate în ultimii 4 ani și prevăzute în Calendarul Activităților Extrașcolare Naționale /Calendarul Activităților Extrașcolare Regionale (CAEN/CAER).
 9. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – muzică nu se admit contestații.