Admitere liceu: Coregrafie 2020-2021

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. _______/____________ pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare


EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

 PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA COREGRAFIE

Descarcă cererea de înscriere

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a specializarea Coregrafie se desfășoară prin echivalarea probei cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea coregrafie, constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio – video) transmisă de candidat. În acest caz, la înscrierea candidatului, realizată fie direct la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, fie prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, se vor depune și următoarele documente: un CD/DVD conținând înregistrarea audio – video cu elevul candidat interpretând o coregrafie clasică și un dans românesc și o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.

Notă : Sunt luate în considerare înregistrări din anii școlari 2018-2019 și 2019-2020, de la festivaluri/concursuri de balet/dans, derulate în cadrul competițiilor cuprinse în CAEN/CAER, care conțin evoluții ale candidaților – dans clasic și/sau românesc.

Probele de aptitudini la învățământul vocațional artistic coregrafic pentru absolvenții claselor a VIII-a specializarea Coregrafie se evaluează după cum urmează:

– Proba I va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans Clasic din ultimul an de studiu;

– Proba a II-a va fi evaluată prin echivalare cu media generală la disciplina Dans românesc din ultimul an de studiu.

Notă: Echivalarea și validarea probelor se face de către Comisiile de examinare și evaluare la unitatea de învățământ care organizează probele de aptitudini.

  1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean și sunt compuse din:

– președinte (fără drept de notare) –– directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ; directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;

– vicepreședinte (fără drept de notare)–– responsabilul catedrei de specialitate;

– membri (cu drept de notare)–– doi profesori de specialitate.

  1. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.
  2. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.
  3. Nota finală minimă de promovare a examenului este 6 (șase).
  4. Un candidat provenind de la alte profiluri decât cel de coregrafie, se consideră neprezentat la probele de aptitudini dacă nu prezintă imprimat pe CD/DVD o coregrafie clasică și un dans românesc.
  5. La probele de aptitudini pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.